MIMOŘÁDNÉ VÝHODY PRO TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY, TZV. PRŮKAZY ZTP

Turský Roman07.11.2011, 16:05:00

Pro koho jsou určeny?
Průkazy jsou určeny občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením (uvedeným v příloze č. 2 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.), které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost. Podle druhu a stupně postižení jsou poskytovány mimořádné výhody I. III. stupně (I. průkaz TP, II. průkaz ZTP, III. průkaz ZTP/P).

Podle čeho jsou přiznány mimořádné výhody?
Mimořádné výhody je možno přiznat občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením (v příloze č. 2 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.), které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost. Pokud není zdravotní postižení uvedeno v této příloze, hodnotí se rozsah a tíže funkčních důsledků srovnatelných s indikacemi uvedenými ve vyhlášce. V praxi by mělo být postupováno podle srovnání poruch autistického spektra  s písm. i, odst. 3, přílohy - střední a hlubokou mentální retardací, je-li IQ horší než 50, psychické postižení s dlouhodobými těžkými poruchami orientace a komunikace - tedy III. stupeň závislosti.

Z průkazu vyplývají některé výhody, např. doprava MHD zdarma, sleva na dopravu, bezplatné užití dálnic, vyhrazená místa k parkování, slevy na vstupy apod.  podle druhu a stupně postižení.

Rozlišení stupňů mimořádných výhod:
1. Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP):
a) nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob kromě autobusů a vlaků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,
b) nárok na přednost při osobním projednávání jejich záležitostí, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

2. Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) :
a) výhody uvedené v bodu 1,
b) nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
c) sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 75% sleva v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

3. Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P) :
a) výhody uvedené v bodech 1 a 2,
b) nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě,
c) u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce.
4. Dále může být držitelům průkazu ZTP a ZTP/P poskytnuta sleva poloviny vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní podniky. Při poskytování slevy držitelům průkazu ZTP/P se poskytne sleva poloviny vstupného i jejich průvodci.

Jak a kde mohu o mimořádné výhody zažádat?
Žádost o vyřízení průkazu se podává na oddělení sociálních věcí obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Je nutné předložit žádost na předepsaném tiskopise, k dispozici na místě (každý úřad má svůj vlastní tiskopis).
S sebou je nezbytné donést platný průkaz totožnosti žadatele (tj. OP nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu v ČR, u dětí rodný list), doklad o trvalém pobytu, v případě zbavení či omezení způsobilosti žadatele k právním úkonům předložit listinu o ustanovení opatrovníka, popř. jiné právně významné skutečnosti pro posouzení nároku v dané věci. K žádosti přiložte také lékařské zprávy.

Samotné vystavení průkazu je zpoplatněno 30 Kč. Vyřízení proběhne obvykle do 30 dnů od zahájení řízení, ve složitých případech nejdéle do 60 dnů ve smyslu správního řádu.

Co je posuzováno?
Posudkový lékař posuzuje zdravotní stav žadatele, zda se skutečně jedná o osobu těžce zdravotně postiženou či dlouhodobě těžce zdravotně postiženou. O posouzení zdravotního stavu žádá úřad, nikoli občan.